Amasra için kritik yasak

Valilikten Amasra için Yasaklama kararı

Şüpheli şahıslar ve belli gruplar için yasaklama kararı alındı. Bartın valiliği, Çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra'ya girişlerinin 3 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.
Konu ile ilgili Bartın valiliğinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. "14.10.2022 Cuma günü saat 18:15 sıralarında ilimiz Amasra ilçesi Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili olarak ilimize il dışından farklı grupların gelerek çeşitli  eylemlerde bulunabilecekleri bilgisi edinilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a) fıkrasında “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aynı Kanunun 11. maddesinin (c) fıkrasında “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir." hükümlerine amirdir.            
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen mevzuat doğrultusunda; çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (Jandarma bölgesi dâhil) girişleri, 22.10.2022 günü saat:00.01’den 24.10.2022 günü saat: 23.59’a kadar 3 (üç) gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakmadan Geçme