Balamba tabiat parkının ihalesi var

Büfe, kır lokantası ve organizasyon etkinlikleri işletmeciliği ihalesi

Büfe, kır lokantası ve organizasyon etkinlikleri işletmeciliği ihalesi yapılacak. Balamba Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Günübirlik Kullanım Alanı, Kapı Girişi, Büfe, Kır Lokantası ve Organizasyon Etkinlikleri İşletmeciliği İşi ’’2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi Uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile Muhammen Bedel 49.289,16 TL (bir  yıllık bedel) üzerinden artırımla, 10.03.2022 Perşembe Günü
Saat: 10:00'da ihale edilecek. Geçici teminal bedeli 4.928,91 TL ve İhale Süresi Yer Teslim Tarihinden İtibaren 2+1 Yıl olacak. İhale; Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü Sosyal Tesis Binası adresindeki toplantı Salonunda 10.03.2022 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi). Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi) Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
Türkiye'de tebligat için adres göstermek. Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin; Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil     Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf ve dernekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması sebebi nedeniyle bu madde hükmünden muaftır. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından  “ Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur”.
**İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek: Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği. İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir. İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır. İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez. İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir. İmza sirküleri vermek. İsteklinin; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek. İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf ve dernekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirküleri vermek
İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun  bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek). İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak ağzı kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması)
BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ
İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 10.03.2022 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Tuna Mah. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Kampüsü içerisinde No: 204/3 ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 100 TL (yüz Türk Lirası)'yi Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı Ziraat Bankası TR 110001000052573603405001 Iban nolu hesabına yatırarak şartnameyi satın almaları gerekmektedir.
İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale  odasına alınacaktır.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

Bakmadan Geçme