Bu Gece Mübarek Mirac Kandili

Peygamber Efendimizin göklere çıkarıldığı Mirac gecesi nasıl değerlendirilmelidir?

MÎRÂC MÛCİZESİ VE HZ. EBÛBEKİR’İN ÎMÂNI
Resûlüllâh Efendimiz (s.a.v.), Hicret’ten bir buçuk sene evvel Receb ayının yirmi yedinci gecesi Burak isimli bir binek ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya götürüldü ve oradan semâya çıkarıldı. Allâhü Teâlâ’nın kudret ve azametine delâlet eden âyetleri ve alâmetleri gördü. Beş vakit namaz emriyle aynı gece geri döndü. Sabahleyin bu mucizeyi Kureyş halkına haber verdi.
Henüz yeni îmân etmiş olanlardan bazıları, bunu duyunca dinden döndüler. Müşriklerden bir kısmı da Hz. Ebûbekir’e (r.a.) koşup:
‘Arkadaşın bu gece Beyt-i Makdis’e (Mescid-i Aksa’ya) gittiğini iddia ediyor.’ dediler. Hz. Ebûbekir (r.a.):
“Eğer bunu o söylediyse şüphesiz doğrudur.” dedi. Müşrikler:
“Onun bu söylediklerini de mi tasdîk ediyorsun?” dediler. Hz. Ebûbekir (r.a.):
“Ben onu bundan daha ötesinde yani peygamberliğini ve Allâhü Teâlâ’dan kendisine vahiy geldiğini de tasdîk ediyorum!” dedi.
İşte Hz. Ebûbekir, bu sadakatinden dolayı “Sıddîk” diye isimlendirilmiştir.
SÖZÜNDE SADIK OLMAK
Şakîk bin İbrâhîm (rh.) dedi ki:
İnsanlar dört şeyde dediklerinin aksini yaptılar:
1- ‘Biz Allâh’ın kullarıyız.’ dediler fakat hürler gibi hareket ettiler, emrine uymadılar.
2- ‘Allâhü Teâlâ bizim rızkımıza kefildir.’ dediler fakat kalbleri ancak dünya ile tatmin oldu.
3- ‘Âhiret dünyadan hayırlıdır.’ dediler fakat dünya için mal toplamakla meşgul oldular, âhiret için amel hazırlamadılar.
4- ‘Biz elbette öleceğiz.’ dediler fakat hiç ölmeyeceğini zanneden kimseler gibi amel ettiler; dünya için çalıştılar.
Mİ‘RÂC GECESİ’NDE VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBÂDET
• Receb-i Şerîf’in 27’nci gecesi (bu akşam) Mi‘râc Gecesi’dir.
• Yatsı namazından sonra 12 rek’at Hâcet namazı kılınır:
Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namaza niyet şöyledir:
“Yâ Rabbi, rızâ-yi şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habîbin Resûl-i Zîşân Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle.” Allâhü Ekber
Namazdan sonra:
• 4 Fâtiha-i Şerîfe,
• 100 defa, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”,
• 100 İstiğfâr-ı şerîf,
• 100 Salevât-ı şerîfe okunup duâ edilir.
Bu namaz her rek’atte yüz ihlas okuyarak on rek’at kılınır veya on ihlas okuyarak 100 rek’at kılınırsa; -bunu yerine getiren mü’min bu namazın feyz ve bereketiyle- huzûr-i ilâhiye namaz borçlusu olarak çıkmaz.
• Hadîs-i şerîfte, Mi’râc (Receb-i Şerîf’in 27.) gecesinin gündüzünde oruç tutana altmış ay oruç sevâbı yazılacağı va’dedilmiştir.
• O gün öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır:
Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 5 Âyetü’l-Kürsî, 5 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 5 İhlâs-ı Şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Bakmadan Geçme