Danıştay yürütmeyi durdurdu

Termik santral yapılmasını önlemek için yıllardır mücadele veren Bartın Platformu bir davayı daha kazandı.

Amasra'nın Tarlaağzı köyüne Hattat Holding tarafından yapılmak istenen termik santralin önünü açmak için değiştirilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin itiraz için açılan davada Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi

Çevre planında değişiklik yapıldı

Çevre düzeni planı değişikliğine ilişkin plan paftasında köyün batı kısmında dolgu yapılarak liman alanı oluşturulacağı ve söz konusu limanın, termik santralde ithal kömürün kullanılması amacıyla kullanılacağı ileri sürüldü.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bu itibarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama bölgesi 1\100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine (Hema Termik Santral 1320 MWe, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hema Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtım) ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

İşte Mahkeme Karar sonucu

Açıklana nedenlerle;

Danıştay 6. Dairesi, .2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. Maddesinin 2.fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacıların yürütmenin durdurulması istemi kabulüne karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama bölgesi 1\100.000ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine  (Hema Termik Santral 1320MWe. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası ile Hema Limanı Dolgu Alanı ve Rıhtım) ilişkin işlemin YÜRÜTMESİNİ DURDURMASINA karar verdi.
Bu kararın tebliğini izleyen 7(gün)içerisinde Danıştay İdari Dava Daire Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere,07/11/2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Bakmadan Geçme