İcradan satılık düğün salonu

Açık artırma ile satışa çıkarıldı

Bartın Yalı yaşam Merkezinde bulunan düğün salonu ve müştemilatları 3,5 milyon bedel ile açık artırma yöntemiyle icradan satılığa çıkarıldı.1. Satış Günü : 22/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası, 2. Satış Günü : 22/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası yeni adliye binasında yapılacak. BARTIN İLİ KIRTEPE MAHALLESİ, 336 ADA, 6 PARSEL, 2. KAT, 22 NOLU B. BÖLÜM DÜĞÜN SALONU VE MÜŞTEMİLATLARI NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATIŞA KONUDUR. Bartın İli, Kırtepe Mahallesi, tapuda 336 Ada, 6 nolu parsel, 3.812,35 m2 alanlı ve niteliği 4 katlı Betonarme İşyeri Ve Arsası’dır. 2. Kat, B.B no:22 bağımsız bölüm niteliği çok amaçlı salon ve düğün salonu, etkinlik alanı ve eklentileridir. Arsa hissesi 642/ 3290’dır. Belediyeden gönderilen imar paftasında 336 Ada, 6 nolu parsel meskûn sahada kalmaktadır. Taşınmaz 4 katlı olup Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Çatısı ahşap olup üzeri kiremit örtülüdür. Merdivenleri mermer kaplıdır. Ayrıca asansörü mevcuttur. Isıtma sistemi doğalgazdır. Belediyenin altyapısından faydalanmaktadır. Bina brüt 642 m2 alana oturmaktadır. Düğün ve nişan salonu olarak kullanılmakta ve taban döşemesi mermerdir. İçi ve dışı sıvalı ve boyalıdır. Tavanlar asma tavan olarak düzenlenmiştir. Doğramalar PVC ve ısı camlıdır. Binanın önüne gelindiğinde düğün salonu binanın sol ve 3. Katındadır. Bina III-B sınıfındadır. Şehir merkezine 500 mt, valilik binasına 1400 mt mesafededir. Takribi olarak bina 7 yıllıktır.” hususları bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Taşınmaza ait Bilirkişi Raporu, Tapu Kaydı Örneği, Belediye İmar Durumu yazısı dosyasında mevcuttur.

Adresi : Kırtepe Mahallesi, 162. Sokak, No: 4, İç Kapı No: 12, Merkez / BARTIN
Yüzölçümü : 3.812,35 m2 (Ana taşınmaz yüzölçümü)
Arsa Payı : 642/3290
İmar Durumu : Bartın Belediye Başkanlığının 16/08/2021 tarih, E­60166042­000­9920 sayılı ayrıntılı imar durum yazısı mevcuttur.
Kıymeti : 3.500.000 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Tüm şerh, irtifak ve beyanlarla birlikte
I- Beyan(AT) – 21/03/2007 Tarih, 961 Yevmiye : 2006/11035 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Kamu Yararı Maliye Hazinesi Ve Ülke Güvenliği Açısından Yabancı Uyruklu Gerçek Ve Tüzel Kişiliklere Satılamaz.
II- Beyan Yönetim Planı – 28/11/2014 TARİH, 9933 YEVMİYE
III- Beyan Taşınmazın Mülkiyeti KM'ne Çevrilmiştir.02/01/2017 Tarih, Yevmiye
1. Satış Günü : 22/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Gölbucağı Mahallesi 565 Sokak No: 2 Yeni Adliye Binası İcra Müdürlüğü Mezat Salonu BARTIN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 050001500158007290494341 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K. nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan satışın belediye tellalı vasıtasıyla yapılmış olması halinde yasal tellaliye harcından ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Yargıtay 12. HD. 6.10.2003 T. 15604/19240 ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ihale alıcısına tescili ve teslimi mümkün değil ise de ihale alıcısının masrafını peşinen ödemesi ve talep etmesi halinde gayrimenkulün şuanki durumunun tespit edilebileceği, doğal afet, deprem, yangın, hırsızlık, su basması gibi öngörülemeyen olaylara karşı DASK ile sigorta yaptırılabileceği,talep edilecek benzeri ve kanuni tüm önlemlerin alınabileceği, masrafın peşinen yatırılarak herhangi bir talepte bulunulmaması halinde taşınmaza ilişkin her türlü zararlardan İ.İ.K. 134.md. gereği dairemizin hiçbir sorumluluğunun olmayacağı sorumluluğun ihale alıcısına ait olacaktır.İhalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından (Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
5-İİK ' nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6-İİK ' nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bakmadan Geçme