Özel idare villaları satışa çıkardı

İnkumu'nda bulunan 12 Adet villa İhale ile satılacak

İnkumu sahilinde 12 dubleks tatil evinin özel idaresi tarafından ihale yöntemi ile satışa sunulacağı duyuruldu. Bartın İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan ilan kapsamında 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satış işlemleri için ihale tarihi ve şartları gibi detaylar belirlendi. 
Açık Teklif Usulü ile satışa sunulan dubleks daireler için belirlenen muhammen bedel ise 1 milyon 250 bin lira olarak ilan edildi. İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumların muhammen bedelin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanan 37 bin 500 liralık  geçici teminat bedelini Bartın İl Özel İdaresi hesaplarına yatırmaları gerekecek. 
ÖZEL İDARE İNKUMU TESİSLERİ DUBLEKS DAİRE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL, İHALE TARİHİ NE ZAMAN?
Bartın'ın gözde tatil merkezi olan İnkumu'unda yer alan ve mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne ait olan taşınmazların ihale yöntemi ile satılacağı duyuruldu. Bartın İl Özel İdaresi, Kemerköprü Mah. 150. Cad. No: 2, İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olan ihale tarihi 8 - 9 Haziran 2021 tarihi olarak duyuruldu.


İHALE İLANI : Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel nolu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, aşağıda cins ve özellikleri belirtilen 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satış işlemleri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.1. İhalenin; 2.  a) Yapılacağı yer: Bartın İl Özel İdaresi, Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2, İl Encümeni Toplantı Salonu 3.  b) Yapılacağı tarih:Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 4. 2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile İl Encümenince yapılacaktır. 5. 3. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminat bedeli, Bartın İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılacaktır. Geçici teminat için, 2886 D.İ.K’nun 26. maddesinde belirtilen değerler 6. geçerlidir. 7. 4. İhale şartnamesi, Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. 8. 5. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır. 9. 6. İhaleye katılmak için gerekli belgeler: 10.  a) Muhammen bedelin %3’ü oranında ihale geçici teminatının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu, 11.  b) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalı nüshası, 12.  c) I. Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi, 13.  II. Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıla ait tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 14. olduğunu gösterir belge, 15.  d) Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa elektronik posta adresi, 16.  e) Vekâleten ihaleye katılanlar, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, 17.  f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, 18.  I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 19.  II. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile imza sirküleri,20.  g) İhale şartname bedelini yatırdığına dair tahsilat makbuzu. 21. 7. İhale konusu ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim, harç, tapu vb. tüm giderler alıcıya aittir. 22. 8. Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir. 23. 9. Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ihale günü saat 12:00’a kadar Bartın İl Özel İdaresi, 24. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 25. 10. E-posta, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 26. 11. İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 27. 12. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklifler kabul edilmeyecektir. 28. İLAN OLUNUR.

Özel idare villaları satışa çıkardı
Özel idare villaları satışa çıkardı
Özel idare villaları satışa çıkardı
Özel idare villaları satışa çıkardı
Özel idare villaları satışa çıkardı
Özel idare villaları satışa çıkardı

Bakmadan Geçme