O işletmeler için valilik emri yayımlandı

Sıkı denetim ve şartlar getirildi

Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler için valilik emri yayımlandı. Hırsızlık olaylarına konu olan eşyaların alım satımının suç olduğu ve altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağının belirtildiği valilik emrinde işletmeler için yeni şartlar getirildi. 
VALİLİK GENEL EMRİ (2022/2)
Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve sükûnunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Devletimiz kolluk kuvvetleri başta olmak üzere görevli tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla toplumun huzur ve sükûnunu bozan unsurlarla mücadele etmek için her türlü tedbiri almaktadır. Maddi/manevi zararlara ve suç kaygısının artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık olayları, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde hala en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 165’inci maddesinde “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile suç olarak düzenlenmiş olmakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alım/satımının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır. Ayrıca tüm dünyayı ve ülkemizi hedef alan, toplumsal güvenlik sorunu da olan uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bununla bağlantılı suçlar, toplumsal yapımıza ve millî ekonomimize büyük zararlar vermekte, toplumsal gelişmenin önünde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanan kişilerin tüm hayatı, uyuşturucu bulma ve kullanma üzerine kurulmuş olup söz konusu maddelerin temini için sık sık hırsızlık olaylarına karıştıkları, çalıntı malları ikinci el piyasasında satarak uyuşturucu/uyarıcı madde teminine yönelik gelir elde etme arayışında oldukları ve bazı ikinci el malzeme alım/satımı yapan işletmelerin/kişilerin de uyuşturucu/uyarıcı madde tedarikinde/satışında bulundukları görülmektedir. Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;
- 2021/1 sayılı Valilik Genel Emri'ne aşağıdaki hususlar eklenmiştir:
- Hurda alım/satım faaliyeti gösteren kişi/firmaların tespit edilerek hırsızlık suçuna konu eşya/malzeme alım/satımı yapmamaları konusunda taahhütname alınması,
- Kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere yetkili birimlerce hurda/ikinci el malzeme alım/satımı yapılan yerlerin denetimlerine ağırlık verilerek, ruhsatsız ve/veya ruhsatlı olduğu halde hırsızlık malı alımı/satışı yaptığı tespit edilen iş yeri/kişiler hakkında ilgili birimlerle koordineli şekilde adli/idari işlemlerin yapılması,
- İkinci el eşya/malzemelerin alım/satımı sırasında kişilerin kimlik bilgilerinin alınması, fatura/belgenin ibraz edilmesinin istenilmesi,
- Hurda ve ikinci el eşya/malzeme alım/satımı yapan iş yeri/işletmelerin iç ve dış kısmını görecek şekilde güvenlik kamera/kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olmasının sağlanması,
- Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında/esnaf ziyaretlerinde hırsızlığa konu eşya/malzemenin alım/satımının suç olduğu konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü, afiş vb. materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması/dağıtılması hususlarına riayet edilecektir. Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri  çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur. (Sinan GÜNER Vali)

Bakmadan Geçme